Fabric

Super Dry-Zone® Technology

  • 75% Nylon, 25% Polyurethane (Super Dry-Zone®)